My Darkened Eyes by Ryo Shimizu
My Darkened Eyes by Ryo Shimizu

1) Less words

Awesome art by Ryo Shimizu